Zásady ochrany osobných údajov

V súlade s článkom 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

Prevádzkovateľom osobných údajov

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je Natália Kolárová, 9. Mája 1022/14, Bardejov 085 01, (ďalej len „Prevádzkovateľ“), kontakt: info@nataliakolarova.com, +421 940 844 200.

Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje poskytnuté v tomto formulári slúžia výlučne na to, aby som Vás mohla spätne kontaktovať a odpovedať Vám na Vašu správu.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Spracúvam Vaše osobné údaje najviac v rozsahu meno, priezvisko, e-mailový a telefonický kontakt. Ostatné osobné údaje, ktoré by ste poskytli či už úmyselne alebo omylom budú vymazané a nebudú spracúvané.

Kontaktné formuláre

Súbory cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť “zapamätať”, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Kam posielame Vaše údaje

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.

Právny základ spracúvania osobných údajov

§13 ods. (1) písmeno f) Zákona: oprávnený záujem Prevádzkovateľa. Oprávneným záujmom je v tomto prípade záujem odpovedať na Vašu správu.

Doba uchovávania osobných údajov

Po dobu, ktorá je nevyhnutná na odpoveď na Vašu správu.

Kto je príjemcom osobných údajov?

Poskytovateľ webhostingu/emailu za účelom uchovávania a zálohovania údajov. Vaše osobné údaje, nie sú prenášané do tretích krajín mimo EÚ.

Vaše práva pri spracúvaní Vašich osobných údajov

Vaše práva môžu byť obmedzené relevantným právom EÚ alebo Členského Štátu. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o výkon práva, je povinná Prevádzkovateľovi preukázať svoju totožnosť. Právo na prístup – môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracúvaných osobných údajov. Právo na opravu – môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Právo na výmaz – môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácii (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; (ii) v minulosti ste nám na spracúvanie poskytli súhlas, ktorý odvoláte a my zároveň nie sme oprávnený spracúvať predmetné osobné údaje bez Vášho súhlasu; (iii) namietate voči spracúvaniu vykonávanom v špecifických situáciách podľa GDPR (úloha realizovaná vo verejnom záujme, oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo profilovanie) a nad vašimi záujmami, právami a slobodami neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo (iv) namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu; (v) osobné údaje sa spracúvali nezákonne; (vi) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva Členského Štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha; (vii) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa GDPR. Právo na obmedzenie spracúvania – môžete nás požiadať, aby obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií: (i) popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť; (ii) spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia; (iii) prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov; (iv) vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov v špecifických situáciách podľa GDPR (úloha realizovaná vo verejnom záujme, oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo profilovanie), a to až kým nebude overené, že oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi. právo na prenosnosť údajov – ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe (i) Vášho súhlasu alebo (ii) je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, a zároveň ide o spracúvanie automatizovanými prostriedkami spracúvania, máte právo žiadať o prenesenie osobných údajov k inému prevádzkovateľovi. To platí vtedy, ak ste osobné údaje poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a týmto právom nie sú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb. Právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a vždy vtedy, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, vrátane profilovania.